1. Sąvokų apibrėžimai
1.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas);
1.2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka.
1.3. Duomenų valdytojas ir svetainės www.agroprekyba.com administratorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB „Utenos agroprekyba“, juridinio asmens kodas 183689923, buveinės adresas Stoties g. Utena, Tel. +370 389 55674.
1.4. Klientas – fizinis asmuo, besinaudojantis Interneto svetainės paslaugomis.

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja Uždarosios akcinės bendrovės Utenos agroprekyba valdomo tinklapio www.agroprekyba.lt (toliau – Interneto svetainė) Kliento pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Prieš pradėdami naudotis Interneto svetaine, Klientas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti šia Politika. Naudodamasis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, Klientas patvirtina, kad susipažino su ša politika.
1.2. Klientu šioje Politikoje laikomas bet kuris asmuo, pateikęs užklausimą dėl prekės duomenų tvarkytojui UAB „Utenos agroprekyba“.
1.3. Duomenų tvarkytojas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Klientas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.4. Šia Privatumo politika siekiama užtikrinti Kliento asmens duomenų apsaugą, nustatyti pagrindinius jų tvarkymo principus, paaiškinti Klientui, kokiais principais bei tvarka vadovaujasi Duomenų valdytojas, tvarkydama jo Asmens duomenis, o taip pat informuoti Klientus apie tai, kaip, kokiais tikslais ir pagrindais tvarkomi jų Asmens duomenys, kokias teises turi kiekvienas Duomenų subjektas ir kokiais būdais gali jomis pasinaudoti. Duomenų valdytojas pareiškia, kad Asmens duomenų tvarkymas Privatumo politikoje nurodyta tvarka bei principais yra būtinas tam, UAB „Utenos agroprekyba“ galėtų tinkamai užsiimti savo vykdoma veikla, sudaryti bei vykdyti įvairias su tuo susijusias civilines sutartis, užtikrinti Duomenų subjektams teikiamų paslaugų efektyvumą, kokybę bei atitiktį jų lūkesčiams, o taip pat tam, kad būtų užtikrintas pačių Asmens duomenų subjektų teisėtas interesas.
1.5. Tvarkytojas valdytojas šiais duomenų tvarkymo principais:
1.5.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
1.5.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
1.5.3. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;
1.5.4. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;
1.5.5. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
1.6. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikas asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
3.1. Nurodydamas savo asmens duomenis, Klientas sutinka, kad Duomenų valdytojas juos valdys ir tvarkys šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
3.2. Pateikdamas savo asmens duomenis, Klienas kartu suteikia Duomenų valdytojui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis Interneto svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis.
3.3. Klientas yra atsakingas, kad Duomenų valdytojui pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs.
3.4.Jeigu pasikeičia Kliento pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Duomenų valdytoją.

4. Asmens duomenų tvarkymas paslaugų teikimo tikslu
4.1. Duomenų valdytojas, vykdydamas savo veiklą, Klientams teikia (parduoda) prekes. Atitinkamai, UAB „Utenos agroprekyba“ tvarko Klientų duomenis kaip duomenų valdytojas, siekiantis imtis veiksmų prieš sudarant sutartį – suteikti galimybę Klientui parduoti prekes, o toliau duomenis tvarko pirkimo – pardavimo sutarties vykdymo tikslais.
4.2. Klientas norėdamas gauti informaciją apie prekes gali užpildyti užklausos formą įvesdamas vardą, elektroninio pašto adresą, žinutės tekstą.

5. Kliento Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai
5.1. Tvarkydamas ir saugodamas Kliento asmens duomenis, Duomenų valdytojas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
5.2. Naudotojo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami.

6. Kliento, kaip Duomenų subjekto teisės
6.1. Klientas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Duomenų valdytojui, susipažinti su Kliento tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.
6.2. Jei Klientas pageidauja pareikšti skundą dėl to, kaip Duomenų valdytojas elgiasi su jo asmens duomenimis, Klientas gali susisiekti su UAB „Utenos agroprekyba“ žemiau pateiktais kontaktais, kad šis tinkamai išspręstų iškilusį klausimą.
6.3. Klientas taip pat turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl asmens duomenų tvarkymo.

7. Slapukai
7.1. Šiame tinklalapyje www.agroprekyba.com gali būti naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į Kliento tinklo naršyklę ir saugomos Kliento kompiuterio kietajame diske. Slapukai perkeliami į Kliento kompiuterį pirmą kartą apsilankius šiame tinklalapyje. Vėliau slapukai naudojami Kliento kompiuterio identifikavimui ir palengvina Kliento prieigą prie šio tinklalapio ar jame esančios informacijos. Klientas sutinka, kad būtų naudojami slapukai. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau Klientas gali pakeisti savo naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tačiau tokiu atveju kai kurios funkcijos gali neveikti.
7.2. Tinklalapyje naudojami slapukai:
Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Galiojimo laikas
_ga Sukuria vartotojui unikalų sesijos ID, kuriuo jis yra atpažįstamas svetainėje galioja 2 metus
_Gid Sukuria vartotojui unikalų sesijos ID, kuriuo jis yra atpažįstamas svetainėje galioja 1 dieną
_gat Naudojamas norint padidinti greitį. Jei „Google Analytics“ įdiegiamas per „Google“ žymų tvarkyklę, šis slapukas galioja 1 min.

8. Baigiamosios nuostatos
8.1. Interneto svetainės administratorius neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Kliento ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Kliento žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Interneto svetainės administratorius taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Klientu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
8.2. UAB „Utenos agroprekyba“ pasilieka teisę savo nuožiūra papildyti, keisti šias Privatumo politikos nuostatas, todėl, lankydamasis šiame tinklalapyje, Klientas turi pareigą įsitikinti, jog yra susipažinęs su naujausia Privatumo politikos versija, kuri bus taikoma kiekvieną kartą Klientui apsilankius šiame tinklalapyje.